Lektion 2 – Hur påverkar kontext, individen och processen entreprenören och nyskapande projekt?

Vi diskuterar kontextens betydelse för utvecklingen av nyskapande projekt, tex hur vida vissa samhällen och vissa regioner är mer innovativa än andra. En annan aspekt som diskuteras är individen. Vad kännetecknar kreativa och entreprenöriella individer? Avslutningsvis diskuterar vi den innovativa processen. Är det så att vissa sätt att arbeta med nyskapande projekt är mer effektiva än andra? (Landström & Löwegren kap 1-3)(HLA)

Kontexten
Undersökningar i olika länder har visat att Sverige ligger väldigt långt ner på listan över länder med andelen nystartade företag.
Något man har svårt att förklara men det finns frågetecken om hur vi påverkas av den svenska mentaliteten, vi blir lärda ifrån tidig ålder att hålla tillbaka, att inte säga till eller sticka ut.
En aspekt är tryggheten i Sverige, vi har det väldigt tryggt i Sverige och då vill man inte riskera något. Risken övervinner vinsten.
Även hur vi fostras kan vara en del av förklaringen, vi fostras i Sverige att skaffa en utbildning som sedan leder till ett jobb.

Individen

Krävs det några speciella egenskaper för att bli entreprenör eller för att vara innovativ?
Man har gjort flera undersökningar där man testat så kallade entreprenörer och man har hittat vissa drag. Men dessa drag är inte unika för entreprenörer så man kan inte bedöma en person som entreprenör utöver hur han beter sig eller leta efter entreprenörer genom att leta efter människor med vissa egenskaper

Processen

Processen är den del där man kan lära sig mest, det är dock svårt att lära någon att vara nyskapande. Hur lär du någon att vara något som ingen tidigare varit? Det är mer processen från ide till verklighet som man kan förbättra.