Lektion 40 – Ekonomiska begrepp och modeller

Vi diskuterar ekonomiska begrepp och ekonomiska modeller. Vilka ekonomiska begrepp behöver vi för att göra en affärsplan? Hur ser en budget ut? Hur gör vi en lönsamhetskalkyl? (Kubr)(SAV)

Lär dig skillnaden mellan rörliga och fasta kostnader.

Totalanalys
(Pris/st*Volym) – (Rörlig kostnad/st*Volym) – Fasta kostnader = Resultat
Total kostnad – Fasta kostnader = Resultat

Där
Pris/st*Volym = Total intäkt
Rörlig kostnad/st*Volym + Fasta kostnader = Total kostnad
Och
Total intäkt – total kostnad = resultat

Brake-even – är viktigt att kunna räkna fram eftersom det talar om när man börjar tjäna pengar. När man väl nått brake-even är alla kostnader som är mer än den rörliga kostnaden ett plus i kassan.

Självkostnaden – utgör summan av samtliga kostnader för en vara till dess att den är levererad och betald.

Fördelningsnyckel – kan vara bra att ha när man ska ta reda på de indirekta kostnaderna.

Tänk på att på priset lägga på administrativ overhead och försäljningsoverhead.

Ha koll på omkostnader och aktiviteter som sker i samband med tillverkning av en produkt ex inköp, kundbesök, försäljning och maskinarbete.

Lösamhet
Är en viss investering lönsam?
Vilken investering är att föredra?

Två metoder att svara på dessa frågor är payback och nuvärdesmetoden.
Payback – Presenterar hur lång tid det tar att betala tillbaka. En svaghet med denna metod är att desto hårdare man sätter kraven desto mindre kan man lita på resultatet. Detta eftersom det är lätt att justera siffrorna efter hur lång tid som gått.

Nuvärdesmetoden – Hur mycket är Xkr som vi får om y år värda idag?

Nuvärde räknas ut genom a/(1+r)n
A = summan r=ränta n=antal år

Exempel:
Kassaapparat besparar 25000/år, kostar 60000
Håller i 3år. Kalkylränta 10 %. Ska vi köpa den?

Nuvärde = 60000 + 25000/(1+0,1)3 = 2171

Om nuvärdet är större än 0 så är det lönsamt.

Det finns tillfällen där man kan investera även om kalkylen inte får ihop ex strategiskt, miljö, sunt förnuft eller risk.

Grundläggande räkenskaper som behövs
Balansräkning(tillgångar och skulder)
Resultaträkning (intäkter och kostnader)
Kassaflödesanlays(in-och utbetalning)

Balansräkning
1 maskin 100000    lån 50000
eget kapital 50000
Tot. 100000              100000

Det viktiga är att det är lika stora poster på båda sidorna.

Kolla mer om balansräkning på Wikipedia

Att tänka på i resultaträkning
Hur mycket kommer du att sälja?
Vad kostar det att tillverka?
Vilken personal har du?
Vilka övriga kostnader har du?

Kolla mer om resultaträkning på Wikipedia.

Kasasaflödesanalys
Likvida medel, inbetalningar, försäljning, nyupplåning etc.
Utbetalning, varuinköp, personal, ränta, amortering, nya investeringar.

Kolla mer om kassaflödesanalys på Wikipedia.